Trang chủ > Kiến thức ngành công nghiệp > Nội dung

Mô tả lớp bảo vệ ngoài trời chiếu sáng

Jul 28, 2015

Đăng ký quốc tế công nghiệp tiêu chuẩn không thấm nước IP và Nhật bản công nghiệp tiêu chuẩn JIS không thấm nước lớp là chặt chẽ, 0-8 9, IP cũng cung cấp cho bụi.

IPxx dustproof và chống thấm

Bụi cấp (đầu tiên x)

0: không có bảo vệ

1: ngăn chặn các chất rắn lớn vào

2: vừa xâm nhập vững chắc

3: ngăn chặn chất rắn nhỏ nhập vào

4: tránh các đối tượng lớn hơn 1mm chất rắn nhập

5: công tác phòng chống bụi có hại tiền gửi

6: hoàn toàn ngăn ngừa bụi xâm nhập vào